Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (rozporządzenie PE i RE 2016/679 obowiązujące od 25 maja 2018 r.).

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe przekazywane w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Dane te są pozyskiwane poprzez nadesłane przez Państwa wiadomości e-mail oraz kontakt telefoniczny. Dane pozyskiwane są dobrowolnie, a Państwo podając je wyrażacie zgodę na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania, rodzaj danych

Dane są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, czynności związanych z prowadzoną działalnością i realizacją usług w zakresie niezbędnym do ich wykonania, oraz z fakturowaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem dokumentów finansowych, a także późniejszą archiwizacją korespondencji i dokumentacji usług. Dane niezbędne do realizacji usługi to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres (ulica, kod, miasto).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PRI Dorota Jasińska z siedzibą pod adresem: ul. Troczyńskiego 9, 60-682 Poznań. Adres kontaktowy poczty elektronicznej: poczta@gabinety-empatia.pl.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych: LH.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz Poczcie Polskiej – poprzez wysyłkę korespondencji rejestrowanej.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług. Po tym okresie podlegają archiwizacji przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub do czasu cofnięcia na to zgody. Dane dla potrzeb podatkowych (imię, nazwisko, adres) są przechowywane przez okres 5 lat.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do cofnięcia zgody, prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego gdy stwierdzicie Państwo, że administrator przetwarza dane niezgodnie z rozporządzeniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail poczta@gabinety-empatia.pl.

Państwa dane nie są profilowane.